മൃതി

(ഉപക്രമം, അഞ്ചുരംഗങ്ങള്‍, ഉപസംഹാരം, ഇവയോടു കൂടിയ ഒരു ജാപ്പനീസ്‌ നാടകം)




മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

താക്കിയോ ആരിഷിമ
(അധികൃതമായ ആംഗലേയ വിവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്ന്‌)




പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി





1944 ആഗസ്റ്റ്‌ മാസത്തില്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്‌തത്‌.