ഒരു ആത്മസുഹൃത്തിന്‍റെ അനുസ്മരണം

ജി. പി. ശങ്കരമംഗലം

ആമുഖം

ദക്ഷിണഭാഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളില്‍ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തനം, പ്രകാശനം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സാഹിതീ സേവനം നടത്തിപ്പോരുന്നുവെന്നു കാണുന്നതില്‍ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവം വിഘടനവാസനകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. എന്ന സന്ദേഹത്തിന്‍ ചില കേന്ദ്ര ങ്ങളിലെങ്കിലും പ്രാബല്ല്യം സിദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രസ്തുത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്‍റെയും അതുപോലുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിലുളവാക്കുന്ന വൈകാരികമായ ഏകമതീഭാവം വേണം ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ ഐക്യത്തിനുതകുന്ന സഹായം നല്‍കുവാന്‍. മൂലദ്രാവിഡഭാഷയുടെ സന്താനങ്ങളെന്ന നിലിയല്‍ സഹോദരീഭാവമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ തമ്മില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഐക്യം, ഭാരതത്തിലെ ഇതരഭാഷകളുമായി അവയ്ക്കു സാമീപ്യവും സമ്പര്‍ക്കവും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ഒരു പ്രധാനോപാധിയായിത്തീരുമെന്നുള്ളത് നിസ്തര്‍ക്കമാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ദേശാഭിമാനിയായ ഏതു ഭാരതീയനും പ്രിയംകരമായിരിക്കേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന്‍, ദക്ഷിണഭാരതീയരുടെ പ്രഥമസംഭാവനയാണ് ദക്ഷിണഭാഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്‍റേതുപോലുള്ള സാഹിതീസപര്യ. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഭാഷകളെ സമഞ്ജസമായി ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്ത് പരോക്ഷമായെങ്കിലും ദേശീയചിത്തവൃത്തി നാട്ടാരില്‍ രൂഢമൂലമാക്കാന്‍ പ്രയോജകീഭവിക്കട്ടെ.

ദക്ഷിണഭാഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനപരിധി കൂടുതല്‍ വ്യാപകവും പ്രകാശമാനവും പ്രയോജനപ്രദവുമാകട്ടെ എന്നാണ് എന്‍റെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ആശംസ.

-പട്ടം എ താണുപിള്ള.