വിവാഹാലോചന

(ഒരു റഷ്യന്‍ ഏകാങ്കനാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

ആന്റണ്‍ ചെഹോവ്‌
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

ഈ പരിഭാഷ 1115 മേടം 2 ന്റെ
മാതൃഭൂമി ആഴ്‌ചപതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്‌.