തുടിക്കുന്ന താളുകൾ

ആത്മകഥ
എന്റെ മലീമസമായ മാംസപിണ്‌ഡം കാണുവാനുള്ള നിര്‍ഭാഗ്യം കൈവന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍, എന്റെ ചിതാഭസ്‌മത്തെയെങ്കിലും വെറുക്കാതിരിക്കത്തക്ക സന്മനസ്സുണ്ടായെക്കാവുന്ന ഭാവിജനതയുടെ പാദപത്മങ്ങളില്‍, ഞാന്‍ ഈ ആത്മകഥ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം സമര്‍പ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.ഇടപ്പള്ളി
1120 ധനു, 6
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്‌ണപിള്ള
ഒപ്പ്‌