പ്രതികാരദുര്ഗ്ഗ

(ഒരു നോര്വീജിയന്നോവല്)

മൂലഗ്രന്ഥകര്ത്രി ,സിഗ്രിഡ് ഉണ്ഡ്സെറ്റ്

പരിഭാഷകന് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള.ഇടപ്പള്ളി .1123 തുലാം

ഒന്ന്

`വെറ്റര്ലൈഡ് ഗ്ലംസ്സണ്' എന്നത് ഐസ്ലാണ്ടിലെ പൂര്വ്വതീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരാളുടെ പേരാണ്. ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് അയാള് കൂടെക്കൂടെ വ്യാപാരസംബന്ധമായ കടല്യാത്രകള് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.

അയാളുടെ ഭാഗിനേയന്റെ പേര് യോട്ട് എന്നായിരുന്നു. സ്ക്കോമെഡാലിലെ ഗിസ്സര് ഹൗക്സ്സണ്ന്റെ പുത്രനായിരുന്നു അയാള്; യോട്ട് കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ആ മനുഷ്യന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗിസ്സറിന്റെ വധത്തെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമപരമായ പരാതി വെറ്റര്ലൈഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും തല്സംബന്ധമായ നടപടികള് സബഹുമാനം നിര്വ്വഹിക്കുകയുമുണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മുടെ കഥയ്ക്കതുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റീന്വര് എന്നായിരുന്നു യോട്ടിന്റെ അമ്മയുടെ പേര്. അവള് ചെറുപ്പത്തില്ത്തന്നെ മരിച്ചുപോയി. ഐറേയിലെ ടോര്ബ്ജോണ് ഹാലെഗ്ഗ് ആണ് യോട്ടിനെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്കാലങ്ങളില് യോട്ട് വെറ്റര്ലൈഡിനോടൊന്നിച്ചു താമസിക്കുകയും അയാള് അവനെ സ്വന്തം പുത്രനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു.