കഥാരത്ന മാലിക
Adapted from Lamb's Tales from Shakespeare

Adapted from Lamb's Tales from Shakespeare
ഗ്രന്ഥകര്ത്താ,ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള,(ഇടപ്പള്ളി)