പൂനിലാവിൽ
A Collection of Stories
in Transalation of Various Authors
ഗ്രന്‍ഥകർത്താ,

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള,

(ഇടപ്പള്ളി)