ഹനേലെ

(ജര്‍മ്മന്‍സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു സ്വപ്‌നാത്മകനാടകീയകാവ്യം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

ഗെറാര്‍ട്‌ ഹാപ്‌റ്റ്‌മാന്‍
(1912 ല്‍ സാഹിത്യത്തിനുള്ള `നോബല്‍ സമ്മാനം' കിട്ടി)
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

തര്‍ജ്ജമ ചെയ്‌തത്‌ 1115 ചിങ്ങത്തില്‍,
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌ 1124 മിഥുനത്തില്‍.