സിസ്റ്റര്‍ ബിയറ്റ്‌റീസ്

(ഒരു ബല്‍ജിയന്‍ നാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

മോറീസ്‌ മേറ്റര്‍ലിന്‍ക്‌
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

സാഹിത്യപരിഷദ്‌ ദൈ്വമാസികയില്‍ 1129 മേടം,
ഇടവം ലക്കങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്‌ ഈ തര്‍ജ്ജമ.