വിവേകപൂര്‍വ്വം

(ഒരു ഹംഗേറിയന്‍ ഏകാങ്കനാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

ആറ്റിലാ വോണ്‍ ഓര്‍ബോക്ക്‌
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

മംഗളോദയം മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌.