കരടി

(ഒരു റഷ്യന്‍ ഏകാങ്കനാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

ആന്റണ്‍ ചെഹോവ്‌
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

6-12-1937 ലക്കം മാതൃഭൂമി വാരികയില്‍
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്‌ ഈ തര്‍ജ്ജമ