അനശ്വരഗാനം

(ഒരു യിഡിഷ്‌ ഏകാങ്കനാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

മാര്‍ക്‌ ആണ്‍സ്റ്റീന്‍
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

19-11-1939 ലക്കം മാതൃഭൂമി വാരികയില്‍
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്‌ ഈ തര്‍ജ്ജമ.