പെല്ലീസും മെലിസാന്ദയും

(ഒരു ബല്‍ജിയന്‍ നാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

മോറിസ്‌ മേറ്റര്‍ലിന്‍ക്ക്‌
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

This Transalation was first Published in the
"Navajeevam" Weekly Trivandrum
in Kanni, 1115.