മാനസാന്തരം

(ഒരു ജാപ്പനീസ്‌ നാടകം)
മൂലഗ്രന്ഥകാരന്‍

സനീത്സു മുഷാക്കോജി
പരിഭാഷകൻ


ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


ഇടപ്പള്ളി

1123 മീനമാസത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്‌ ഈ തര്‍ജ്ജമ.