പാടുന്ന പിശാച്‌


ഞാൻ ഈ കവിതയെഴുതിയത് നിയമ പഠനത്തിനായി മദിരാശിയിൽ താമസിക്കുന്നകാലത്താണ് . . . . . . ചില കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ ഒട്ടേറെ മനക്ലേശം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് ആത്മകഥാ രൂപമായ ഈ കൃതി എഴുതിയത്. ഇതിൽ ഞാൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് വ്യക്തിപരമായ യാതൊരു വിദ്വേഷവും എനിക്കില്ലതന്നെ. ഈ കൃതിയിൽ അക്കാലത്തെ എന്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ അതേപടി കാണാവുന്നതാണ്.
അജിതാനിലയം,
കാനാട്ടൂകര,
തൃശൂർ,
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള.
25-6-1121.