അനുബന്ധ കവിതകൾ
ചങ്ങമ്പുഴ


കുറിപ്പ്

സമാഹരിക്കപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്നും ഉൾപെടാത്തതും പത്രമാസികകളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടവയുമാണ് അനുബന്ധകവിതകളായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.